วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

📣📣 #ประชาสัมพันธ์ 👉🏻 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ฉบับ

📣📣 #ประชาสัมพันธ์ 👉🏻 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 กำหนดให้เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร